Digitaal scheiden, hoe werkt dat?

11

www.echtscheidingsplein.eu

www.klopstra.nl

info@klopstra.nl

0599 – 650853

Online scheiden: snel en zonder torenhoge kosten!

Hoe gaat online scheiden in zijn werk?

Als u samen heeft besloten om te gaan scheiden en ook samen de gevolgen van de scheiding kunt en wilt regelen, is deze wijze van scheiden voor u het meest effectief. Immers, u hoeft dan geen lange, kostbare procedure te doorlopen met hoge advocaatkosten.

Indien u ons van informatie voorziet (zie hieronder) kunnen wij voor u:

 • Een basis echtscheidingsverzoek opstellen en indienen bij de rechtbank
 • Een echtscheidingsverzoek met echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan opstellen en indienen bij de rechtbank.
 • De door u opgestelde stukken in een gezamenlijk persoonlijk gesprek met u doornemen.

U kunt zelfs alle benodigde formulieren zelf helemaal invullen! Deze formulieren bevinden zich op het afgeschermde deel van onze site. Na opdrachtaanvaarding krijgt u toegang tot deze documenten.

Als u voor deze manier van scheiden kiest is het in ieder geval zeer aan te bevelen dat u alle informatie zoals dit op onze site is te vinden goed doorleest. Houdt u daarbij ook vooral voor ogen dat het doorlopen van een echtscheidingsprocedure en het inschatten van uw werkelijke juridische positie gedegen kennis van het echtscheidingsrecht en het huwelijksvermogensrecht vereist, ook als uw situatie op het eerste oog vanzelfsprekend lijkt. Door deze zinnen aan te klikken komt u op de pagina’s met de informatie over echtscheiden en alles wat daarbij komt kijken. Wij adviseren u deze pagina’s door te nemen en bij vragen of twijfel ons te raadplegen alvorens gebruik te maken van digitaal scheiden zonder nader advies. Goedkoop wordt dan wellicht geen duurkoop!

Wat is het verschil? Indien u geen minderjarige kinderen heeft en de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap volledig in onderling overleg kan plaatsvinden, zonder dat dat door ons op papier hoeft te worden gezet kan een basis echtscheidingsverzoek allicht volstaan. Aan de rechtbank wordt dan niet anders gevraagd dan de echtscheiding uit te spreken. Normaliter wordt de scheiding dan binnen 4 weken uitgesproken.

Heeft u minderjarige kinderen, dan schrijft de wet voor dat er een ouderschapsplan moet worden opgesteld die door beide ouders is ondertekend. Dit ouderschapsplan wordt dan samen met het verzoek tot echtscheiding aan de rechtbank gestuurd, met het verzoek aan de rechtbank om de scheiding uit te spreken en het ouderschapsplan te bekrachtigen. Hieronder leest u wat er in een ouderschapsplan moet worden opgenomen. Wij vertrekken u toegang tot onze complete modellen welke u kunt invullen zodat u niets zelf hoeft op te stellen.

Wilt u de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap op papier hebben, dan kunnen wij een echtscheidingsconvenant voor u opstellen. Dit convenant wordt dan eveneens bij het echtscheidingsverzoek gevoegd met het verzoek aan de rechtbank de inhoud ervan te bekrachtigen. Hieronder leest u wat er in een echtscheidingsconvenant kan worden opgenomen.

In alle gevallen geldt: u maakt de afspraken samen en wij leggen, indien u wenst, de gemaakte afspraken vast. Er zal altijd ten minste één persoonlijk gesprek met u samen en uw advocaat van ons kantoor volgen waarin wij uw identiteit vaststellen en waarin wij verifiëren of u in volle omvang de gevolgen van uw keuzes overziet. Dat is voor ons een vanzelfsprekende kwaliteitsservice aan u. Daarnaast is dit traject op grond van voor advocaten geldende wetgeving en zorvuldigheidseisen overigens ook nog eens verplicht.

Daarom kunnen wij deze snelle en goedkope dienstverlening aan u aanbieden. Wilt u juridisch inhoudelijk advies of hulp bij het maken van de afspraken bijvoorbeeld door middel van mediation, kan dat natuurlijk ook. U kunt dan contact opnemen voor het maken van een afspraak en bespreken wij met u de mogelijkheden en de kosten. Hiervoor kunt u natuurlijk ook onze website raadplegen: www.klopstra.nl. Dit geldt ook indien u er samen onverhoopt niet uitkomt.

Kiest u voor online scheiden dan gaan wij er vanuit dat u de  financiële/fiscale gevolgen van uw gemaakte afspraken zelf heeft onderzocht en hierover allicht informatie heeft ingewonnen bij een financieel adviseur, zoals bijvoorbeeld uw accountant. Ook raden wij u aan de website van de belastingdienst te raadplegen. Deze site geeft scheidende echtparen veel relevante informatie. Wilt u meer inhoudelijke informatie van ons dan zal, afhankelijk van de informatie welke u wenst, met u aanvullend een vast tarief hiervoor worden afgesproken.

Besluit u tot online scheiden dan vragen wij u een opdrachtbevestiging te tekenen. Deze opdrachtbevestiging kunt u zelf, in persoon, afgeven aan de balie van een van onze vestigingen, waarbij we u ook zullen vragen uw legitimatiebewijs te mogen kopiëren. De wettelijke voorschriften voor de advocatuur zeggen namelijk dat wij ons goed moeten vergewissen van de identiteit van onze cliënten. Daarnaast moeten wij ons er van vergewissen dat u daadwerkelijk uw echtscheiding gerealiseerd wilt zien. Zo kan er nimmer een echtscheidingsprocedure worden gestart tegen iemand zonder dat hij/zij daarvan op de hoogte is. Zowel in Hoogezand als in Stadskanaal is er ook de mogelijkheid om ’s avonds langs te komen om de opdrachtbevestiging te brengen, indien dat voor u handiger is. Dit is de enige keer dat u zelf langs ons kantoor hoeft te gaan.

Nadat u ons opdracht heeft gegeven voor het realiseren van de online scheiding en u heeft de factuur hiervoor voldaan (zie hieronder voor de kosten) vragen wij u een heel aantal gegevens aan te leveren. U ontvangt spoedig, normaliter binnen een week, na het aanleveren ervan de stukken in concept ter beoordeling. Mochten er wijzigingen nodig zijn en hierover wordt met u gecorrespondeerd, zullen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht. Voor deze kosten verwijzen wij u graag naar de website www.klopstra.nl .

Pas na akkoordbevinding en ondertekening uwerzijds worden de stukken naar de rechtbank gestuurd. Nadat de rechtbank de beschikking heeft afgegeven en aan ons heeft opgestuurd, zullen wij de beschikking aan u doorsturen en  u vragen een akte van berusting te tekenen (hierin geeft u aan geen hoger beroep te zullen instellen). Nadat we de akte van berusting getekend van u beiden retour hebben ontvangen, zullen we er voor zorg dragen dat de beschikking wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Het bewijs van inschrijving bevat de definitieve datum van echtscheiding en daarmee is de procedure tot een einde gekomen.

Wat zijn de kosten: klik hier voor de tarieven.

LET OP: Bij het pakket “Online scheiden” wordt er vanuit gegaan dat u in volledige zelfwerkzaamheid de informatie verzamelt welke u dienstig acht aan uw keuzes. Voor de inhoud en de gevolgen van uw keuzes zijn wij dan ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk. De door u ingezonden stukken worden éénmalig in een persoonlijk gesprek  met u beiden doorgenomen en op juridische en inhoudelijke consequenties beoordeeld en aan u toegelicht.

Wilt u wel gebruik maken van onze kennis en dus ook persoonlijke advisering over de strekking van de door u te maken afspraken dat zal voor dat deel separaat met u een tarief worden afgesproken. Afhankelijk van de aard en de omvang van onze advisering zal aan u een vast tarief worden aangeboden.

Welke werkzaamheden mag u van ons verwachten?

Nadat de navolgende zaken zijn gerealiseerd:

 • wij de door u beiden getekende opdrachtbevestiging digitaal hebben ontvangen **
 • wij een digitale scan van uw geldige legitimatie hebben ontvangen **
 • wij op basis daarvan persoonlijk uw identiteit voldoende hebben vastgesteld. Dat kan in persoon aan onze vestigingen of digitaal, bijvoorbeeld via Skype. **
 • wij van u persoonlijk bevestiging van uw wens tot echtscheiding voldoende hebben geverifieerd**
 • wij betaling van het door u gewenste pakket hebben ontvangen
** Hiertoe zijn wij op grond van wettelijke regels en op grond van voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht.
ontvangt u de navolgende service:
 • U meldt zich aan bij het afgesloten deel van onze site en maakt een account aan. Deze is alleen voor u toegankelijk en kan door niemand anders worden ingezien.
 • Na verificatie van uw aanmelding ontvangt u een mail dat u toegang heeft tot het voor u bestemde afgesloten deel met daarop de modellen en een algemene toelichting daarop.
 • Na ontvangst van de door u ingevulde modellen zetten wij deze om naar exemplaren welke door de Rechtbanken worden geaccepteerd en zenden deze ter ondertekening aan u.
 • Wij gaan vervolgens over tot het opstellen van een verzoekschrift tot echtscheiding volgens het model zoals u dit op het afgeschermde deel van deze site zult aantreffen en voegen daar de door u getekende documenten en aangeleverde uittreksels bij.
 • Wij dienen deze stukken in bij de Rechtbank van uw keuze. Dat is doorgaans de rechtbank te Groningen maar als u dat wenst kan dat ook de rechtbank van uw woonplaats zijn.
 • Na de uitspraak van de Rechtbank zenden wij u de echtscheidingsbeschikking met een opgestelde akte van berusting waari u aangeeft niet in hoger beroep te willen gaan. Dit voorkomt dat u de hoger beroepstermijn van drie maanden moet wachten alvorens uw echtscheiding daadwerkelijk een feit is. U bent nl. pas gescheiden als de beschikking van de Rechtbank is ingeschreven in het register van de gemeente waar u bent gehuwd.
 • Wij schrijven de echtscheidingsbeschikking in in de registers van de burgerlijke stand van uw huwgemeente.

(Dit is een zakelijke weergave van de werkzaamheden. Onder het kopje ‘Hoe gaat online scheiden in zijn werk’ wordt ook de nodige uitleg gegeven over de werkzaamheden).

Welke informatie kunt u zelf aanleveren zodat u ook op deze kosten kunt besparen?

 • GBA uittreksels van beide partijen niet ouder dan drie maanden met daarop de nationaliteit van partijen  (op te vragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
 • Afschrift huwelijksakte (op te vragen bij de gemeente waar u bent gehuwd)
 • Geboorteakte(n) van de kinderen/het kind (op te vragen bij de gemeente waar het kind is geboren)
 • Kopie huwelijkse voorwaarden (indien aanwezig)
 • Ingevuld ouderschapsplan (ons model) met daarin afspraken over:
  • Ouderlijk gezag: uitoefenen door beide ouders (dat is het wettelijk uitgangspunt) of door een van ouders; bij eenzijdig gezag moet dat worden onderbouwd met een uitvoerige motivering waarom wordt afgeweken van de wettelijke norm
  • Hoofdverblijf; Bij wie gaan de kinderen/gaat het kind wonen
  • Hoe ziet de omgang met de niet dagelijks verzorgende ouder eruit
  • Wordt er kinderalimentatie betaald, zo ja door wie, per wanneer en hoeveel
  • Hoe en wanneer informeren ouders elkaar over de kinderen (school, medische aangelegenheden)
  • Hoe is de inhoud van het ouderschapsplan met de kinderen/het kind besproken
 • Wordt er partneralimentatie betaald, zo ja door wie, per wanneer en hoeveel.

Modellen: (voor het downloaden heeft u een code nodig)

Ouderschapsplan

Echtscheidingsconvenant

Tot slot

Wilt u gebruik maken van ons online scheidingsaanbod? Neemt u dan contact met ons op en wij zijn u graag van dienst!

www.echtscheidingsplein.eu

www.klopstra.nl

info@klopstra.nl

0599 – 650853 (alle vestigingen)

LET OP: bovenstaande geldt bij huwelijken naar Nederlands Recht welke in Nederland zijn gesloten. Op alle onderdelen van de echtscheiding dient Nederlands Recht van toepassing te zijn.

Reacties zijn gesloten.