Huwelijkse voorwaarden/verrekenbedingen

Als je op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, betekent dit dat jullie een overeenkomst hebben waarin het recht op bezit en inkomen van beiden is geregeld. Huwelijkse voorwaarden sluiten bepaalde bezittingen en schulden uit van het trouwen in gemeenschap van goederen. Als jullie een geregistreerd partnerschap hebben, spreek je ook wel van partnerschapsvoorwaarden.

Huwelijkse voorwaarden kunnen zowel voor als tijdens het huwelijk worden opgesteld. Dit laatste gebeurt vaak wanneer één van beide partners een eigen bedrijf begint.

Vormen van huwelijkse voorwaarden

Er bestaan allerlei soorten huwelijkse voorwaarden, want elk stel heeft natuurlijk zijn eigen wensen. Enkele huwelijkse voorwaarden komen echter veel voor:

Koude uitsluiting

Bij koude uitsluiting is er helemaal geen gemeenschap van goederen. De partners delen het vermogen en de inkomsten niet, wat betekent dat het bezit geheel privé blijft. De enige uitzondering die hierop kan zijn is de verdeling van het pensioen.

Beperkte gemeenschap

Bij beperkte gemeenschap van goederen is er sprake van een gemeenschappelijk deel en een privédeel. Een stel kan ervoor kiezen dat bijvoorbeeld de inboedel of de woning in de beperkte gemeenschap valt.

Verrekenstelsels

De verschillende soorten huwelijks voorwaarden kunnen verzacht worden door opname van een zogeheten verrekenbeding. Verrekenbedingen zijn afspraken over het verrekenen van bepaalde waarden of inkomsten. Het verrekenbeding kent twee vormen:

Periodiek verrekenbeding

Je spreekt over een periodiek verrekenbeding (of Amsterdams verrekenbeding) als aan het einde van elk jaar het resterende saldo op de en/of rekening eerlijk wordt verdeeld. Bij het periodiek verrekenbeding kiezen jullie ervoor de privé-vermogens gescheiden te houden en de inkomsten uit arbeid aan het einde van elk jaar te verrekenen. Die verrekening is gebaseerd op de gezamenlijke en/of rekening, waarop alle inkomsten uit arbeid worden gestort en waarvan de vaste lasten worden betaald.

Finaal verrekenbeding

Je kunt ook gebruikmaken van het finaal verrekenbeding. Bij een scheiding verdeel je dan het gezamenlijke vermogen volgens dezelfde methode die je ook had toegepast als je in gemeenschap van goederen getrouwd was geweest. Een aantal zaken kun je buiten deze verdeling houden. Zoals het vermogen dat je voor het huwelijk al had en het vermogen dat je geërfd hebt of dat je op een andere manier geschonken is.

Je kunt overigens ook gebruikmaken van het finaal verrekenbeding als je je tijdens je huwelijk niet aan het periodiek verrekenbeding hebt
gehouden.

De huwelijkse voorwaarden zijn alleen door een deskundige goed te begrijpen. Hierdoor is scheiden met huwelijkse voorwaarden een tijdrovende en kostbare klus. Na jaren huwelijk kan het voorkomen dat de huwelijkse voorwaarden niet meer uitvoerbaar of reëel zijn.

Door een periodiek verrekenbeding willen de echtgenoten bereiken dat zij delen in elkaars vermogen dat tijdens het huwelijk door arbeidsinspanningen is verworven, maar dat zij niet delen in het vermogen dat vóór het huwelijk is ontstaan of is ontvangen uit bijvoorbeeld een erfenis of een schenking. Om dit te bereiken, wordt in de huwelijkse voorwaarden afgesproken dat het inkomen dat jaarlijks niet is uitgegeven aan de huishoudelijke kosten en dus is overgespaard, na het verstrijken van ieder jaar moet worden gedeeld tussen de echtgenoten. Een dergelijke afspraak heet een periodiek verrekenbeding.

Verrekenen? Nooit gedaan; wat dan?

Ondanks de gemaakte afspraak in de huwelijkse voorwaarden wordt er vervolgens gedurende het huwelijk vrijwel nooit verrekend. In de toch al vele zaken die ik inmiddels in mijn echtscheidingspraktijk heb behandeld, ben ik in ieder geval nog nooit tegengekomen dat echtgenoten jaarlijks hebben verrekend. Verrekenen is nu eenmaal niet gezellig en ook niet erg romantisch. Je verwacht geen spetterende avond, als je echtgeno(o)t(e) tegen je zegt: “Schat, wat hadden we een mooie jaarwisseling, maar laten we nu eens goed gaan verrekenen.”Toch kunnen de consequenties van het niet-verrekenen behoorlijk groot zijn. In de wet is namelijk een verregaande regeling opgenomen voor het geval het huwelijk eindigt en er tijdens het huwelijk nooit is verrekend. Uit de wet volgt dat dan wordt vermoed, dat al het vermogen dat bij het einde van het huwelijk aanwezig is, is ontstaan uit inkomen dat verrekend had moeten worden. En dat heeft weer tot gevolg dat beide echtgenoten in beginsel recht hebben op de helft van de waarde van al het aanwezige vermogen, welke andere bepalingen en/of uitsluitingen van delen van dat vermogen ook zijn opgenomen in de huwelijkse voorwaarden! Tot dit vermogen behoren overigens ook de aandelen van een directeur groot-aandeelhouder of de buiten de te verdelen geplaatste onderneming van een onderneming. Deze moeten in dat geval in dus gewoon worden meegenomen in de verrekening over en weer van de individuele vermogens.

Simpel uitgelegd: u moet in dat geval verrekenen (niet verdelen!) als ware u in gemeenschap van goederen gehuwd. Dit houdt praktisch in dat al hetgene wat van u is op geldwaarde wordt geplaatst. Waarderen dus. De helft van die aarde moet u bij scheiding dan betalen aan de andere partij. Dat geldt voor u beiden. Het verschil van wat u over en weer aan elkaar moet betalen wordt door de partij met het grootste vermogen uitgekeerd aan de andere partij.

Natuurlijk is er ook ruimte om het wettelijke vermoeden weer te ontkrachten. Degene die daar het meest belang bij heeft, zal dan wel moeten bewijzen dat (een deel van) het vermogen niet is ontstaan uit te verrekenen inkomen, maar bijvoorbeeld is verkregen uit een erfenis of al vóór het huwelijk aanwezig was. Dat is toch wel een minder comfortabele positie, want er is altijd een risico dat er niet voldoende bewijsstukken voorhanden zijn. Bovendien kan het nodig zijn om hierover te procederen, met alle kosten van dien.

Ingeval van scheiding kan van deze artikelen in de wet op grond waarvan u moet verrekenen als ware u in volledige gemeenschap van goederen gehuwd ook weer worden afgeweken en worden afgesproken dat de huwelijkse voorwaarden, ondanks dat er nooit verrekend is, toch worden uitgevoerd. Het is verstandig dit dan goed te laten vastleggen in uw convenant zodat hierover geen misverstand bestaat.

Jaarlijks verrekenen is dus een must, hoe onromantisch en ongezellig dit ook is! En vervolgens is het natuurlijk belangrijk om de verrekening goed schriftelijk vast te leggen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.