Ouderlijk gezag

Wat is ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag regelt uw verantwoordelijkheid voor de veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van uw kind.

En wat is dan voogdij

Als het ouderlijk gezag door anderen dan de ouders wordt uitgeoefend, dan spreek je van voogdij. Meestal is daarvan pas sprake als beide ouders zijn overleden, of als beide ouders niet in staat zijn om voor de kinderen te zorgen. Het betreft dan bijvoorbeeld een geestelijke stoornis, verslaving, of detentie.

Gezamenlijk gezag na scheiding

Als u gehuwd bent, dan heeft u automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag over uw kinderen. Als u gaat scheiden, dan blijft deze situatie na de echtscheiding bestaan, tenzij u de rechtbank verzoekt om éénhoofdig ouderlijk gezag uit te spreken.

Eénhoofdig gezag

Als u na de echtscheiding verwacht niet meer met elkaar te kunnen overleggen over uw kind, dan is het wellicht beter te kiezen voor éénhoofdig ouderlijk gezag.

Slechts in uitzonderlijke gevallen, wordt het ouderlijk gezag door slechts één van de ouders voortgezet. Een van de ouders (of beide ouders) zal de rechter dan moeten verzoeken om het toekennen van het eenhoofdig gezag.

Het gezag wordt alleen dan aan een ouder alleen toegekend, als er onaanvaardbare risico’s voor het kind zijn en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd verbetering komt. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de emigratie van een van beide ouders, of aanhoudende ernstige drugs- of drankverslaving. In de jurisprudentie geldt het criterium, dat het kind ‘klem of verloren’ zal gaan tussen beide ouders. Het belang van het kind staat voorop.

De rechter zal voordat deze een beslissing neemt over het gezag (en de omgangs-/zorgregeling), kinderen van twaald jaar en ouder oproepen om gehoord te worden. Kinderen zijn niet verplicht om te verschijnen bij de rechtbank. Dit is voor kinderen vaak te belastend. Ze zullen in de meeste gevallen een schriftelijke verklaring mogen afleggen of schriftelijke vragen beantwoorden.

Gevolgen van ouderlijk gezag na scheiding

Iemand die het ouderlijk gezag uitoefent:

 • Is verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind
 • Is de wettelijk vertegenwoordiger van het kind
 • Beheert het vermogen van een kind
 • Is onderhoudsplichtig: dit houdt in dat kinderalimentatie verschuldigd is.

Einde ouderlijk gezag

Wanneer het ouderlijk gezag stopt:

 • Op de 18e verjaardag van het kind
 • Als tenminste één ouder bij een echtscheiding verzoekt om een maatregel om het gezag van hem/haarzelf of de andere ouder te beëindigen. Dit kan ook na de echtscheiding.
 • Door de rechter opgelegde maatregel om het ouderlijk gezag te beëindigen, op initiatief van anderen belast met het toezicht op een minderjarig kind, zoals Bureau Jeugdzorg.

De maatregel tot beëindiging van het ouderlijk gezag is een zware maatregel, die alleen wordt toegepast als daar ernstige aanleiding toe is. Vaak gaat het dan om gevallen waarin het kind mishandeld, ernstig verwaarloosd of misbruikt wordt.

Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen

Bij een nieuwe wet welke is ingegaan per 1 januari 2015, zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd, waardoor eerder ingrijpen door de rechter mogelijk is:

 • Een kind kan sneller onder toezicht worden gesteld.
 • Bureau Jeugdzorg kan op specifieke punten ouderlijk gezag uitoefenen, zoals aanmelding bij een onderwijsinstelling.
 • Ook is de informatie uitwisseling tussen instellingen in de Jeugdzorg verbeterd.
 • De rechtspositie van pleegouders is verbeterd, met een zogenaamd ‘blokkaderecht’.

Wanneer is dit relevant om te weten

U krijgt met ouderlijk gezag te maken als het gaat om bijvoorbeeld:

 • Verhuizing
 • Schoolkeuze
 • Verblijf in het buitenland (paspoort, visum)
 • Medische ingreep
 • Financieel beheer

Onze service.

Als u de echtscheiding in behandeling geeft, dan wordt een keuze van het ouderlijk gezag na scheiding vastgelegd in een echtscheidingsovereenkomst (convenant). In het convenant worden ook alle afspraken met betrekking tot de kinderen opgenomen. Denk hierbij aan kinderalimentatie, het ouderschapsplan, en de omgangsregeling. Op basis van het echtscheidingsconvenant wordt de scheiding dan uitgesproken. Ook kan los van de echtscheiding op enig moment via een aparte procedure een wijziging van het ouderlijk gezag worden aangevraagd bij de rechtbank.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.